Donează 2% din impozitul pe venit

INSTRUCŢIUNI privind completarea formularului 230 „Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din
impozitul anual pe veniturile din salarii şi din pensii” cod 14.13.04.13
I. Depunerea formularului
1. Formularul se completează şi se depune de către persoanele fizice care realizează venituri din
salarii şi asimilate salariilor și/sau venituri din pensii, în următoarele situaţii:
a) au efectuat în anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private conform Legii
nr.376/2004 privind bursele private, cu modificările ulterioare, şi solicită restituirea acestora;
b) optează pentru virarea unei sume reprezentând până la 2% din impozitul anual, pentru susţinerea
entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii sau unităţilor de cult.
2. Termen de depunere
– anual, pentru fiecare an fiscal, până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a
venitului.
3. Organul fiscal central competent
Formularul se completează în două exemplare:
– originalul se depune la:
a) organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul, potrivit legii,
sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice
care au domiciliul fiscal în România;
b) organul fiscal central competent, potrivit legii, pentru administrarea contribuabililor persoane fizice,
fără domiciliu fiscal în România.
– copia se păstrează de către contribuabil sau de către împuternicitul acestuia.
4. Modul de completare și depunere
4.1. Formularul se completează de către contribuabili sau de către împuterniciţii acestora, potrivit
dispoziţiilor Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,
înscriind cu majuscule, citeţ şi corect datele prevăzute de formular.
4.2. Persoanele fizice care au realizat venituri din salarii și venituri din pensii sau dispun asupra
destinației sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pentru susținerea mai multor entități nonprofit /
unități de cult, precum și pentru acordarea de burse private potrivit art.79, art.82 și art.102 din Codul fiscal,
completează în mod corespunzător formularul “Anexă nr……la Cererea privind destinația sumei reprezentând
până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii”.
În această situație, se completează corespunzător căsuțele prevăzute în formularul 230, cu numărul
anexelor completate și depuse împreună cu acesta.
4.3. Cererea privind destinația sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din
salarii și din pensii se depune, împreună cu anexele completate, dacă este cazul, în format hârtie, direct la
registratura organului fiscal sau prin poştă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire.
4.4. Nu se depune formularul “Anexă nr……la Cererea privind destinația sumei reprezentând până la
2% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii”, ulterior depunerii unui formular 230.
4.5. Formularul se pune gratuit la dispoziţia contribuabilului, la solicitarea acestuia.
4.6. Data depunerii formularului în format hârtie este data înregistrării acestuia la organul fiscal sau
data depunerii la poştă, după caz.
4.7. Formularul poate fi depus şi prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, potrivit legii.

Deixe o seu comentário

Ou preencha o formulário abaixo.

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *