Plan de citire a Bibliei pentru 1 an

”Poporul meu este nimicit din lipsă de cunoaștere” Osea 4:6

Cunoașterea Bibliei este foarte importantă pentru noi toți, mai ales în cele mai dificile momente din viața noastră, deoarece Dumnezeu ne vorbește prin Cuvântul Său. Duhul Sfânt ne da direcție, ne îndrumă și, când trecem prin încercări, El ne amintește de ceea ce este scris în Biblie, de un Cuvânt al lui Dumnezeu care ne va mângâia. Dar o vom aminti doar dacă știm despre asta.

De aceea, am conceput un plan pentru a citi Biblia într-un an. Vei vedea cât de mult îți va transforma viața.

Urmează lecturile de astăzi:

GENEZA 2

1Astfel au fost terminate cerurile și pământul și toată oștirea lor.
2Și în ziua a șaptea Dumnezeu și-a terminat lucrarea pe care o făcuse; și în ziua a șaptea s-a odihnit de toată lucrarea lui pe care o făcuse.
3Și Dumnezeu a binecuvântat ziua a șaptea și a sfințit-o, pentru că în aceasta s-a odihnit de toată lucrarea sa, pe care Dumnezeu a creat-o și a făcut-o.
4Acestea sunt generațiile cerurilor și ale pământului când au fost create, în ziua în care DOMNUL Dumnezeu a făcut pământul și cerurile,
5Și fiecare verdeață a câmpului, înainte ca aceasta să fi fost în pământ, și fiecare verdeață a câmpului înainte de a fi încolțit, pentru că DOMNUL Dumnezeu nu făcuse să plouă peste pământ și nu era om să are pământul.
6Ci un abur se ridica din pământ și uda toată suprafața pământului.
7Și DOMNUL Dumnezeu l-a format pe om din țărâna pământului și i-a suflat în nări suflarea vieții și omul a devenit un suflet viu.
8Și DOMNUL Dumnezeu a sădit o grădină înspre est, în Eden, și acolo a pus pe omul pe care l-a format.
9Și din pământ DOMNUL Dumnezeu a făcut să încolțească fiecare pom care este plăcut la vedere și bun pentru mâncare și pomul vieții, de asemenea, în mijlocul grădinii și pomul cunoașterii binelui și răului.
10Și un râu ieșea din Eden ca să ude grădina; și de acolo se împărțea și se făcea patru capete.
11Numele întâiului este Pison: acesta este cel ce înconjoară întreaga țară Havila, unde este aur.
12Și aurul acelei țări este bun: acolo este bedelium și piatra de onix.
13Și numele celui de al doilea râu este Ghihon: acesta este cel ce înconjoară întreaga țară a Etiopiei.
14Și numele celui de al treilea râu este Hidechel: acesta este cel ce merge spre estul Asiriei. Și al patrulea râu este Eufratul.
15Și DOMNUL Dumnezeu l-a luat pe om și l-a pus în grădina Edenului, să o lucreze și să o păzească.
16Și DOMNUL Dumnezeu i-a poruncit omului, spunând: Din orice pom din grădină poți mânca în voie,
17Dar din pomul cunoașterii binelui și răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit.
18Și DOMNUL Dumnezeu a spus: Nu este bine ca omul să fie singur; îi voi face un ajutor potrivit pentru el.
19Și din pământ DOMNUL Dumnezeu a format fiecare fiară a câmpului și fiecare pasăre a cerului și le-a adus la Adam să vadă cum le va numi; și oricum a numit Adam fiecare ființa vie, acela a fost numele ei.
20Și Adam a dat nume tuturor vitelor și tuturor păsărilor cerului și fiecărei fiare a câmpului, dar pentru Adam nu s-a găsit un ajutor potrivit pentru el.
21Și DOMNUL Dumnezeu a făcut să cadă un somn adânc peste Adam; și Adam a dormit; și a luat una din coastele lui și a închis carnea la loc;
22Și din coasta pe care DOMNUL Dumnezeu a luat-o de la om, a făcut o femeie și a adus-o la om.
23Și Adam a spus: Aceasta este acum os din oasele mele și carne din carnea mea; ea se va chema femeie, pentru că a fost luată din bărbat.
24De aceea un bărbat va lăsa pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de soția sa și cei doi vor fi un singur trup.
25Și ei erau amândoi goi, omul și soția sa, și nu se rușinau.

MATEI 2

1Iar după ce s-a născut Isus în Betleemul Iudeii, în zilele împăratului Irod, iată, au venit niște magi din răsărit la Ierusalim,
2Zicând: Unde este cel ce s-a născut Împărat al iudeilor? Fiindcă i-am văzut steaua în răsărit și am venit să ne închinăm lui.
3Dar Irod, împăratul, auzind, s-a tulburat și tot Ierusalimul împreună cu el.
4Și după ce a adunat pe toți preoții de seamă și pe scribii poporului, a căutat să afle de la ei unde trebuia să se nască Cristos.
5Și i-au spus: În Betleemul Iudeii, fiindcă astfel este scris prin profetul:
6Și tu, Betleeme, în țara lui Iuda, nu ești cel mai neînsemnat dintre prinții lui Iuda; fiindcă din tine va ieși un Conducător, care va conduce poporul meu Israel.
7Atunci Irod, după ce a chemat în ascuns pe magi, a aflat de la ei în amănunțime timpul când s-a arătat steaua.
8Și i-a trimis la Betleem, spunând: Mergeți și cercetați amănunțit despre copil; și după ce îl veți fi găsit, dați-mi de știre din nou, ca să vin și eu să mă închin lui.
9După ce l-au auzit pe împăratul, au plecat; și iată, steaua, pe care au văzut-o în răsărit, mergea înaintea lor, până a venit și a stat deasupra locului, unde era copilul.
10Când au văzut steaua, s-au bucurat cu nespus de mare bucurie.
11Și când au intrat în casă, au văzut pe copil cu Maria, mama lui și s-au prosternat și i s-au închinat; și deschizându-și tezaurele, i-au oferit daruri: aur și tămâie și smirnă.
12Și, fiind avertizați de Dumnezeu în vis să nu se întoarcă la Irod, s-au întors în țara lor pe altă cale.
13Și după ce au plecat, iată, îngerul Domnului se arată lui Iosif în vis, spunând: Ridică-te și ia copilul și pe mama lui și fugi în Egipt și stai acolo până îți voi trimite eu vorbă; fiindcă Irod va căuta copilul, să îl nimicească.
14După ce s-a ridicat, a luat copilul și pe mama lui în noapte și a plecat în Egipt.
15Și a fost acolo până la moartea lui Irod; ca să se împlinească ce fusese spus de Domnul prin profetul, care a spus: Am chemat pe fiul meu din Egipt.
16Atunci Irod, văzând că fusese batjocorit de magi, s-a înfuriat foarte tare și a trimis și a ucis pe toți copiii de la doi ani în jos, care erau în Betleem și în toate împrejurimile lui, conform timpului pe care îl aflase în amănunțime de la magi.
17Atunci s-a împlinit ce fusese spus de către Ieremia, profetul, zicând:
18O voce s-a auzit în Rama, tânguire și plângere și jale mare: Rahela jelindu-și copiii și refuzând să fie mângâiată, pentru că nu mai erau.
19Dar după ce Irod a murit, iată, un înger al Domnului se arată în vis lui Iosif în Egipt,
20Spunând: Ridică-te și ia copilul și pe mama lui și du-te în țara lui Israel; fiindcă au murit cei ce căutau să ia viața copilului.
21Și s-a ridicat și a luat copilul și pe mama lui și a venit în țara lui Israel.
22Dar când a auzit că Arhelaus domnește în Iudeea în locul tatălui său, Irod, i-a fost teamă să se ducă acolo; totuși fiind avertizat de Dumnezeu în vis, s-a dus în părțile Galileii.
23Și a venit și a locuit într-o cetate numită Nazaret; ca să se împlinească ce fusese spus prin profeți: El se va chema Nazarinean.

EZRA 2

1Și aceștia sunt copiii provinciei care s-au urcat din captivitate, dintre aceia care fuseseră duși, pe care Nebucadnețar, împăratul Babilonului, îi dusese în Babilon și care s-au întors în Ierusalim și înIuda, fiecare la cetatea sa;
2Care au venit cu Zorobabel: Ieșua, Neemia, Seraia, Reelaia, Mardoheu, Bilșan, Mispar, Bigvai, Rehum, Baana. Numărul bărbaților poporului lui Israel:
3Copiii lui Pareoș, două mii o sută șaptezeci și doi.
4Copiii lui Șefatia, trei sute șaptezeci și doi.
5Copiii lui Arah, șapte sute șaptezeci și cinci.
6Copiii lui Pahat-Moab, dintre copiii lui Ieșua și Ioab, două mii opt sute doisprezece.
7Copiii lui Elam, o mie două sute cincizeci și patru.
8Copiii lui Zatu, nouă sute patruzeci și cinci.
9Copiii lui Zacai, șapte sute șaizeci.
10Copiii lui Bani, șase sute patruzeci și doi.
11Copiii lui Bebai, șase sute douăzeci și trei.
12Copiii lui Azgad, o mie două sute douăzeci și doi.
13Copiii lui Adonicam, șase sute șaizeci și șase.
14Copiii lui Bigvai, două mii cincizeci și șase.
15Copiii lui Adin, patru sute cincizeci și patru.
16Copiii lui Ater din Ezechia, nouăzeci și opt.
17Copiii lui Bețai, trei sute douăzeci și trei.
18Copiii lui Iora, o sută doisprezece.
19Copiii lui Hașum, două sute douăzeci și trei.
20Copiii lui Ghibar, nouăzeci și cinci.
21Copiii Betleemului, o sută douăzeci și trei.
22Bărbații din Netofa, cincizeci și șase.
23Bărbații din Anatot, o sută douăzeci și opt.
24Copiii Azmavetului, patruzeci și doi.
25Copiii Chiriat-Arimului, ai Chefirei și ai Beerotului, șapte sute patruzeci și trei.
26Copiii Ramei și ai Ghebei, șase sute douăzeci și unu.
27Bărbații din Micmas, o sută douăzeci și doi.
28Bărbații din Betel și Ai, două sute douăzeci și trei.
29Copiii lui Nebo, cincizeci și doi.
30Copiii lui Magbiș, o sută cincizeci și șase.
31Copiii celuilalt Elam, o mie două sute cincizeci și patru.
32Copiii lui Harim, trei sute douăzeci.
33Copiii lui Lod, Hadid și Ono, șapte sute douăzeci și cinci.
34Copiii Ierihonului, trei sute patruzeci și cinci.
35Copiii lui Senaa, trei mii șase sute treizeci.
36Preoții: copiii lui Iedaia, din casa lui Ieșua, nouă sute șaptezeci și trei.
37Copiii lui Imer, o mie cincizeci și doi.
38Copiii lui Pașhur, o mie două sute patruzeci și șapte.
39Copiii lui Harim, o mie șaptesprezece.
40Leviții: Copiii lui Ieșua și Cadmiel, dintre copiii lui Hodavia, șaptezeci și patru.
41Cântăreții: copiii lui Asaf, o sută douăzeci și opt.
42Copiii portarilor: copiii lui Șalum, copiii lui Ater, copiii lui Talmon, copiii lui Acub, copiii lui Hatita, copiii lui Șobai, în total o sută treizeci și nouă.
43Netinimii: copiii lui Țiha, copiii lui Hasufa, copiii lui Tabaot,
44Copiii lui Cheros, copiii lui Siaha, copiii lui Padon,
45Copiii lui Lebana, copiii lui Hagaba, copiii lui Acub,
46Copiii lui Hagab, copiii lui Șalmai, copiii lui Hanan,
47Copiii lui Ghidel, copiii lui Gahar, copiii lui Reaia,
48Copiii lui Rețin, copiii lui Necoda, copiii lui Gazam,
49Copiii lui Uza, copiii lui Paseah, copiii lui Besai,
50Copiii lui Asna, copiii lui Meunim, copiii lui Nefusim,
51Copiii lui Bacbuc, copiii lui Hacufa, copiii lui Harhur,
52Copiii lui Bațlut, copiii lui Mehida, copiii lui Harșa,
53Copiii lui Barcos, copiii lui Sisera, copiii lui Tamah,
54Copiii lui Nețiah, copiii lui Hatifa.
55Copiii servitorilor lui Solomon: copiii lui Sotai, copiii lui Hasoferet, copiii lui Peruda,
56Copiii lui Iaala, copiii lui Darcon, copiii lui Ghidel,
57Copiii lui Șefatia, copiii lui Hatil, copiii lui Pocheret-Hațebaim, copiii lui Ami.
58Toți netinimii și copiii servitorilor lui Solomon erau trei sute nouăzeci și doi.
59Și aceștia au fost cei care s-au urcat de la Tel-Melah, Tel-Harșa, Cherub, Adan și Imer; dar ei nu au putut arăta casa tatălui lor și sămânța lor, dacă ei erau din Israel:
60Copiii lui Delaia, copiii lui Tobia, copiii lui Necoda, șase sute cincizeci și doi.
61Și dintre copiii preoților: copiii lui Habaia, copiii lui Coț, copiii lui Barzilai; cel care a luat de soție pe o fiică a lui Barzilai galaaditul și s-a numit după numele lor;
62Aceștia și-au căutat înregistrarea printre cei care au fost numărați prin genealogie, dar nu au fost găsiți; de aceea au fost ei, ca întinați, îndepărtați din preoție.
63Și Tirșata le-a spus să nu mănânce din lucrurile preasfinte, până când nu se va ridica un preot cu Urim și cu Tumim.
64Întreaga adunare împreună era patruzeci și două de mii trei sute șaizeci,
65În afară de servitorii lor și servitoarele lor, al căror număr erașapte mii trei sute treizeci și șapte, erau de asemenea printre ei două sute de cântăreți și cântărețe.
66Caii lor erau șapte sute treizeci și șase; catârii lor, două sute patruzeci și cinci;
67Cămilele lor, patru sute treizeci și cinci; măgarii lor, șase mii șapte sute douăzeci.
68Și unii dintre mai marii părinților, când au ajuns în casa DOMNULUI, care este în Ierusalim, au oferit de bunăvoie pentru casa lui Dumnezeu pentru a o ridica pe locul ei;
69Au dat după posibilitățile lor, în tezaurul lucrării, șaizeci și unu de mii de drahme de aur și cinci mii de mine de argint și o sută de haine preoțești.
70Astfel preoții și leviții și unii din popor și cântăreții și portarii și netinimii au locuit în cetățile lor și tot Israelul în cetățile lor.

Deixe o seu comentário

Ou preencha o formulário abaixo.

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *

1 comentário

Mariana -Maria Răspunde 17 ianuarie 2021 la 8:10

Slăvit să fie Domnul în veci Amin!