Plan de citire a Bibliei pentru 1 an

”Poporul meu este nimicit din lipsă de cunoaștere” Osea 4:6

Cunoașterea Bibliei este foarte importantă pentru noi toți, mai ales în cele mai dificile momente din viața noastră, deoarece Dumnezeu ne vorbește prin Cuvântul Său. Duhul Sfânt ne da direcție, ne îndrumă și, când trecem prin încercări, El ne amintește de ceea ce este scris în Biblie, de un Cuvânt al lui Dumnezeu care ne va mângâia. Dar o vom aminti doar dacă știm despre asta.

De aceea, am conceput un plan pentru a citi Biblia într-un an. Vei vedea cât de mult îți va transforma viața.

Urmează lecturile de astăzi:

GENEZA 23

1Și Sara era în vârstă de o sută douăzeci și șapte de ani, aceștia au fost anii vieții lui Sara.
2Și Sara a murit în Chiriatarba, adică Hebron, în țara lui Canaan; și Avraam a venit să jelească pe Sara și să o plângă.
3Și Avraam a stat în picioare înaintea moartei sale și a vorbit fiilor lui Het, spunând:
4Eu sunt străin și locuitor temporar cu voi, dați-mi în stăpânire un loc de îngropare între voi, ca să înmormântez moarta mea dinaintea feței mele.
5Și copiii lui Het au răspuns lui Avraam, spunându-i:
6Ascultă-ne, domnul meu: tu ești un prinț puternic printre noi; îngroapă-ți moarta în cel mai ales dintre mormintele noastre; niciunul din noi nu va opri de la tine mormântul său, să îți îngropi moarta.
7Și Avraam s-a ridicat și s-a aplecat până la pământ înaintea poporului țării, înaintea copiilor lui Het.
8Și a vorbit îndeaproape cu ei, spunând: Dacă aceasta este dorința voastră, să înmormântez moarta mea dinaintea feței mele, ascultați-mă și rugați pentru mine pe Efron, fiul lui Țohar,
9Ca să îmi dea peștera din Macpela, pe care o are, care este la capătul câmpului său; pentru atâția bani cât merită aceasta, să mi-o dea în stăpânire ca loc de îngropare printre voi.
10Și Efron locuia printre copiii lui Het; și Efron hititul a răspuns lui Avraam în auzul copiilor lui Het, al tuturor celor ce intrau la poarta cetății sale, spunând:
11Nu, domnul meu, ascultă-mă, câmpul ți-l dau și peștera care este în el, pe aceasta ți-o dau; înaintea ochilor fiilor poporului meu ți-o dau, înmormântează-ți moarta.
12Și Avraam s-a aplecat până la pământ înaintea poporului țării.
13Și i-a vorbit lui Efron în auzul poporului țării, spunând: Dar dacă mi-l vei da, te rog ascultă-mă, îți voi da bani pentru câmp; ia-i de la mine și îmi voi înmormânta moarta acolo.
14Și Efron a răspuns lui Avraam, spunându-i:
15Domnul meu, dă-mi ascultare, pământul merită patru sute de șekeli de argint; ce este aceasta între mine și tine? Înmormântează-ți așadar moarta.
16Și Avraam a dat ascultare lui Efron; și Avraam i-a cântărit lui Efron argintul, pe care l-a spus în auzul fiilor lui Het, patru sute de șekeli de argint, în moneda comerciantului.
17Și câmpul lui Efron, care era în Macpela, care era în față cu Mamre, câmpul și peștera care era în el și toți copacii care erau în câmp, care erau pe toate marginile de jur împrejur, au fost făcute sigure,
18Lui Avraam ca stăpânire înaintea ochilor copiilor lui Het, înaintea tuturor celor ce intrau pe poarta cetății sale.
19Și după aceasta, Avraam a îngropat pe Sara, soția lui, în peștera din câmpia din Macpela, în față cu Mamre, acesta este Hebron, în țara lui Canaan.
20Și câmpul și peștera care este în el, au fost făcute sigure lui Avraam ca stăpânire a unui loc de îngropare, de fiii lui Het.

MATEI 22

1Și Isus a răspuns și le-a vorbit din nou prin parabole și spunea:
2Împărăția cerului se aseamănă cu un anumit împărat, care a făcut nuntă fiului său;
3Și a trimis pe robii săi să cheme pe cei invitați la nuntă; dar aceștia au refuzat să vină.
4Din nou a trimis alți robi, zicând: Spuneți celor ce au fost invitați: Iată, am pregătit prânzul meu; boii mei și dobitoacele îngrășate sunt tăiate și toate lucrurile sunt gata; veniți la nuntă.
5Dar, fără să le pese, au plecat, unul la câmpul lui, altul la comerțul lui.
6Și ceilalți au pus mâna pe robii lui; și i-au ocărât și i-au ucis.
7Dar când a auzit împăratul, s-a înfuriat; și și-a trimis oștirile și a nimicit pe acei ucigași și le-a ars cetatea.
8Apoi a spus robilor săi: Nunta este gata; dar cei ce au fost invitați nu au fost demni.
9De aceea duceți-vă la drumurile mari și chemați la nuntă cât de mulți veți găsi.
10Și acei robi au ieșit la drumurile mari și au adunat pe toți câți au găsit, deopotrivă răi și buni; și nunta a fost umplută de oaspeți.
11Și când împăratul a intrat să vadă oaspeții, a văzut acolo un om care nu era îmbrăcat cu haină de nuntă.
12Și i-a spus: Prietene, cum ai intrat aici neavând haină de nuntă? Dar el era fără cuvinte.
13Atunci împăratul a spus servitorilor: Legați-i mâinile și picioarele și luați-l și aruncați-l în întunericul de afară; acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților.
14Fiindcă mulți sunt chemați, dar puțini aleși.
15Atunci fariseii s-au dus și au ținut sfat cum să îl prindă în cuvinte.
16Și au trimis la el pe discipolii lor cu irodienii, spunând: Învățătorule, știm că ești adevărat și îi înveți pe oameni calea lui Dumnezeu în adevăr și nu îți pasă de nimeni; fiindcă nu te uiți la fața oamenilor.
17Spune-ne atunci: Ce părere ai? Este legiuit a da taxă Cezarului, sau nu?
18Dar Isus pricepând stricăciunea lor, a spus: De ce mă ispitiți, fățarnicilor?
19Arătați-mi moneda pentru taxă. Și i-au adus un dinar.
20Iar el le-a spus: Al cui este acest chip și inscripție?
21 Iar ei i-au spus: Al Cezarului. Atunci el le-a spus: De aceea dați Cezarului cele ale Cezarului și lui Dumnezeu cele ale lui Dumnezeu.
22Când au auzit, s-au minunat și l-au lăsat și s-au dus.
23În aceeași zi au venit la el saducheii, care spun că nu este înviere și l-au întrebat,
24Spunând: Învățătorule, Moise a spus: Dacă moare un bărbat neavând copii, fratele lui să se căsătorească cu soția lui și să ridice sămânță fratelui său.
25Și erau cu noi șapte frați: și primul, după ce s-a căsătorit, a murit; și neavând sămânță a lăsat pe soția lui fratelui său.
26Tot așa și al doilea și al treilea, până la al șaptelea.
27Și la urma tuturor a murit și femeia.
28La înviere așadar, căruia din cei șapte îi va fi ea soție? Fiindcă toți au avut-o.
29Isus a răspuns și le-a zis: Vă rătăciți, necunoscând nici scripturile, nici puterea lui Dumnezeu.
30Fiindcă la înviere nici nu se vor însura, nici nu se vor mărita, ci sunt ca îngerii lui Dumnezeu în cer.
31Dar în legătură cu învierea morților, nu ați citit ce v-a fost rostit de Dumnezeu, zicând:
32Eu sunt Dumnezeul lui Avraam și Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacob? Dumnezeu nu este Dumnezeul celor morți, ci al celor vii.
33Și când mulțimile au auzit, au fost înmărmurite de doctrina lui.
34Dar când au auzit fariseii că a astupat gura saducheilor, s-au adunat împreună.
35Atunci unul dintre ei, un învățător al legii, l-a întrebat, ispitindu-l și spunând:
36Învățătorule, care este marea poruncă în lege?
37Iar Isus i-a spus: Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta și cu tot sufletul tău și cu toată mintea ta.
38Aceasta este prima și marea poruncă.
39Și a doua, asemenea ei: Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți.
40De aceste două porunci atârnă toată legea și profeții.
41Pe când fariseii erau adunați, Isus i-a întrebat,
42Spunând: Ce gândiți voi despre Cristos? Al cui fiu este? Iar ei i-au spus: Al lui David.
43 Iar el le-a spus: Cum atunci David, în duh, îl numește, Domn, spunând:
44DOMNUL a spus Domnului meu: Șezi la dreapta mea, până fac pe dușmanii tăi sprijinul piciorului tău?
45Dacă atunci David îl numește Domn, cum este fiul lui?
46Și nimeni nu a fost în stare să îi răspundă un cuvânt, nici nu a cutezat nimeni din acea zi să îl mai întrebe ceva.

NEEMIA 12

1Și aceștia sunt preoții și leviții care s-au urcat cu Zorobabel, fiul lui Șealtiel, și Ieșua: Seraia, Ieremia, Ezra,
2Amaria, Maluc, Hatuș,
3Șecania, Rehum, Meremot,
4Ido, Ghineto, Abiia,
5Miiamin, Maadia, Bilga,
6Șemaia și Ioiarib, Iedaia,
7Salu, Amoc, Hilchia, Iedaia. Aceștia erau mai marii preoților și ai fraților lor în zilele lui Ieșua.
8Mai mult, leviții: Ieșua, Binui, Cadmiel, Șerebia, Iuda și Matania, care era peste aducerea de mulțumiri, el și frații lui.
9De asemenea Bacbuchia și Uni, frații lor, erau unii în fața celorlalți, în gărzi.
10Și Ieșua a născut pe Ioiachim, Ioiachim de asemenea a născut pe Eliașib și Eliașib a născut pe Ioiada,
11Și Ioiada a născut pe Ionatan și Ionatan a născut pe Iadua.
12Și în zilele lui Ioiachim, erau preoți, mai marii părinților: al lui Seraia, Meraia; al lui Ieremia, Hanania;
13Al lui Ezra, Meșulam; al lui Amaria, Iohanan;
14Al lui Melicu, Ionatan; al lui Șebania, Iosif;
15Al lui Harim, Adna; al lui Meraiot, Helcai;
16Al lui Ido, Zaharia; al lui Ghineton, Meșulam;
17Al lui Abiia, Zicri; al lui Miniamin, al lui Moadia, Piltai;
18Al lui Bilga, Șamua; al lui Șemaia, Ionatan;
19Și al lui Ioiarib, Matenai; al lui Iedaia, Uzi;
20Al lui Salai, Calai; al lui Amoc, Eber;
21Al lui Hilchia, Hașabia; al lui Iedaia, Netaneel.
22Leviții în zilele lui Eliașib, Ioiada și Iohanan și Iadua, erau înregistrați mai marii părinților; de asemenea preoții, în timpul domniei lui Darius persanul.
23Fiii lui Levi, mai marii părinților, au fost înscriși în cartea cronicilor, până în zilele lui Iohanan, fiul lui Eliașib.
24Și mai marii leviților: Hașabia, Șerebia și Ieșua, fiul lui Cadmiel, cu frații lor stând față în față, ca să laude și să aducă mulțumiri, conform cu porunca lui David omul lui Dumnezeu, gardă cu gardă, față în față.
25Matania și Bacbuchia, Obadia, Meșulam, Talmon, Acub, erau portari, făcând de gardă la pragurile porților.
26Aceștia erau în zilele lui Ioiachim, fiul lui Ieșua, fiul lui Ioțadac și în zilele lui Neemia guvernatorul și ale preotului Ezra, scribul.
27Și la dedicarea zidului Ierusalimului ei au căutat pe leviți din toate locurile lor, pentru a-i aduce la Ierusalim, pentru a ține dedicarea cu veselie, deopotrivă cu mulțumiri și cu cântare, cu chimvale, psalterioane și cu harpe.
28Și fiii cântăreților s-au adunat, deopotrivă din câmpia din jurul Ierusalimului și din satele lui Netofati;
29De asemenea de la casa Ghilgalului, și din câmpurile Ghebei și Azmavetului; căci cântăreții își construiseră sate de jur împrejurul Ierusalimului.
30Și preoții și leviții s-au purificat și au purificat poporul și porțile și zidul.
31Atunci am urcat pe prinții lui Iuda pe zid și am rânduit două mari cete dintre cei care aduceau mulțumiri, din care una în dreapta pe zidul spre poarta bălegarului;
32Și după ei mergeau Hoșaia și jumătate din prinții lui Iuda,
33Și Azaria, Ezra și Meșulam,
34Iuda și Beniamin și Șemaia și Ieremia,
35Și anumiți dintre fiii preoților cu trâmbițe; adică, Zaharia, fiul lui Ionatan, fiul lui Șemaia, fiul lui Matania, fiul lui Micaia, fiul lui Zacur, fiul lui Asaf;
36Și frații săi: Șemaia și Azareel, Milalai, Ghilalai, Maai, Netaneel și Iuda, Hanani, cu instrumentele muzicale ale lui David, omul lui Dumnezeu, și scribul Ezra înaintea lor.
37Și la poarta fântânii, care era în fața lor, ei s-au urcat pe treptele cetății lui David, la urcarea zidului, deasupra casei lui David, chiar până la poarta apelor spre est.
38Și cealaltă ceată a lor, care aducea mulțumiri, a mers în fața lor și eu după ei și jumătate din popor pe zid, de dincolo de turnul cuptoarelor chiar până la zidul cel lat;
39Și pe deasupra porții lui Efraim și pe deasupra porții vechi și pe deasupra porții peștilor și a turnului lui Hananeel și a turnului lui Meea, chiar până la poarta oilor; și au stat în picioare pe loc la poarta închisorii.
40Astfel au stat în picioare cele două cete ale celor care aduceau mulțumiri în casa lui Dumnezeu și eu și jumătate din conducători cu mine;
41Și preoții: Eliachim, Maaseia, Miniamin, Micaia, Elioenai, Zaharia și Hanania cu trâmbițe;
42Și Maaseia și Șemaia și Eleazar și Uzi și Iohanan și Malchiia și Elam și Ezer. Și cântăreții au cântat tare, cu Izrahia, supraveghetorul lor.
43De asemenea în acea zi ei au oferit sacrificii mari și s-au bucurat, pentru că Dumnezeu îi făcuse să se bucure cu mare bucurie; soțiile de asemenea și copiii s au bucurat; astfel încât bucuria Ierusalimului se auzea până foarte departe.
44Și în acel timp au fost unii rânduiți peste camerele tezaurelor, pentru ofrande, pentru cele dintâi roade și pentru zeciuieli, pentru a aduna în ele din câmpurile cetăților porțiile legii pentru preoți și leviți, pentru că Iuda se bucura de preoții și de leviții care serveau.
45Și deopotrivă cântăreții și portarii țineau serviciul Dumnezeului lor și serviciul curățirii conform cu porunca lui David și a fiului său, Solomon,
46Căci în zilele lui David și ale lui Asaf din vechime au fost mai mari ai cântăreților și cântări de laudă și mulțumiri pentru Dumnezeu.
47Și tot Israelul, în zilele lui Zorobabel și în zilele lui Neemia, a dat porțiile cântăreților și portarilor, în fiecare zi porția lui; și sfințeau lucruri sfinte pentru leviți; și leviții le sfințeau pentru copiii lui Aaron.

Deixe o seu comentário

Ou preencha o formulário abaixo.

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *