Plan de citire a Bibliei pentru 1 an

”Poporul meu este nimicit din lipsă de cunoaștere” Osea 4:6

Cunoașterea Bibliei este foarte importantă pentru noi toți, mai ales în cele mai dificile momente din viața noastră, deoarece Dumnezeu ne vorbește prin Cuvântul Său. Duhul Sfânt ne da direcție, ne îndrumă și, când trecem prin încercări, El ne amintește de ceea ce este scris în Biblie, de un Cuvânt al lui Dumnezeu care ne va mângâia. Dar o vom aminti doar dacă știm despre asta.

De aceea, am conceput un plan pentru a citi Biblia într-un an. Vei vedea cât de mult îți va transforma viața.

Urmează lecturile de astăzi:

GENEZA 17

1Și când Avram era în vârstă de nouăzeci și nouă de ani, DOMNUL s-a arătat lui Avram și i-a spus: Eu sunt Dumnezeul cel Atotputernic, umblă înaintea mea și fii desăvârșit.
2Și voi face legământul meu între mine și tine și te voi înmulți peste măsură.
3Și Avram a căzut cu fața sa la pământ și Dumnezeu a vorbit cu el, spunând:
4Cât despre mine, iată, legământul meu este cu tine și tu vei fi tată al multor națiuni.
5Și nu va mai fi chemat numele tău Avram, ci numele tău va fi Avraam, pentru că te-am făcut tată al multor națiuni.
6Și te voi face peste măsură de roditor și voi face națiuni din tine și împărați vor ieși din tine.
7Și voi întemeia legământul meu între mine și tine și sămânța ta după tine în generațiile lor, ca legământ fără de sfârșit, pentru a-ți fi Dumnezeu ție și seminței tale după tine.
8Și îți voi da ție și seminței tale după tine țara în care ești străin, toată țara lui Canaan, ca stăpânire fără de sfârșit; și voi fi Dumnezeul lor.
9Și Dumnezeu i-a spus lui Avraam: Tu, așadar, vei ține legământul meu, tu și sămânța ta după tine, în generațiile lor.
10Acesta este legământul meu, pe care voi îl veți ține, între mine și tine și sămânța ta după tine: Fiecare copil de parte bărbătească dintre voi va fi circumcis.
11Și veți circumcide pielea prepuțului vostru și aceasta va fi un semn al legământului dintre mine și voi.
12Și cel ce este în vârstă de opt zile va fi circumcis între voi, fiecare copil de parte bărbătească în generațiile voastre, cel născut în casă, sau cumpărat cu bani de la vreun străin, care nu este din sămânța ta.
13Cel născut în casa ta și cel cumpărat cu banii tăi trebuie să fie circumcis, și legământul meu va fi în carnea voastră ca legământ fără de sfârșit.
14Și copilul de parte bărbătească necircumcis, a cărui piele a prepuțului său nu este circumcisă, acel suflet va fi stârpit din poporul său; el a rupt legământul meu.
15Și Dumnezeu i-a spus lui Avraam: Cât despre Sarai, soția ta, nu vei mai chema numele ei Sarai, ci Sara va fi numele ei.
16Și o voi binecuvânta și de asemenea îți voi da un fiu din ea; da, o voi binecuvânta și ea va fi o mamă de națiuni, împărați de popoare vor ieși din ea.
17Atunci Avraam a căzut cu fața sa la pământ și a râs și a spus în inima lui: Îi va fi născut un copil celui ce este în vârstă de o sută de ani? Și va naște Sara, care are nouăzeci de ani?
18Și Avraam i-a spus lui Dumnezeu: O, de ar putea trăi Ismael înaintea ta!
19Și Dumnezeu a spus: Sara, soția ta, într-adevăr, îți va naște un fiu și îi vei pune numele Isaac; și voi întemeia legământul meu cu el, ca legământ fără de sfârșit, și cu sămânța lui după el.
20Și cât despre Ismael, te-am auzit: Iată, l-am binecuvântat și îl voi face roditor și îl voi înmulți peste măsură, doisprezece prinți va naște și îl voi face o mare națiune.
21Dar legământul meu îl voi întemeia cu Isaac, pe care Sara ți-l va naște la timpul cuvenit, în anul viitor.
22Și a terminat de vorbit cu el, iar Dumnezeu s-a înălțat de la Avraam.
23Și Avraam a luat pe Ismael, fiul său, și pe toți cei născuți în casa lui și pe toți cei cumpărați cu banii lui, fiecare parte bărbătească între oamenii casei lui Avraam, și a circumcis pielea prepuțului lor chiar în aceeași zi, așa cum Dumnezeu îi spusese.
24Și Avraam era în vârstă de nouăzeci și nouă de ani când a fost circumcis în pielea prepuțului său.
25Și Ismael, fiul său, avea treisprezece ani când a fost circumcis în pielea prepuțului său.
26Chiar în aceeași zi a fost Avraam circumcis și Ismael, fiul său.
27Și toți oamenii din casa lui, născuți în casă și cumpărați cu bani de la străin, au fost circumciși împreună cu el.

MATEI 16

1Fariseii și cu saducheii au venit; și ispitindu-l, îi cereau să le arate un semn din cer.
2Iar el a răspuns și le-a zis: Când este seară spuneți: Vine vreme frumoasă, pentru că cerul este roșu.
3Și dimineața: Astăzi vine furtună, fiindcă cerul este roșu posomorât. Fățarnicilor, fața cerului știți să o deosebiți; dar semnele timpurilor nu le puteți?
4O generație stricată și adulteră caută un semn; dar semn nu i se va da, decât semnul profetului Iona. Și i-a lăsat și a plecat.
5Și când discipolii lui au ajuns de cealaltă parte, uitaseră să ia pâini.
6Atunci Isus le-a spus: Fiți atenți și păziți-vă de dospeala fariseilor și a saducheilor.
7Și discutau între ei, spunând: A spus așa pentru că nu am luat pâini.
8Iar Isus înțelegând le-a spus: Puțin credincioșilor, de ce discutați între voi că nu ați luat pâini?
9Încă nu înțelegeți, nici nu vă amintiți cele cinci pâini ale celor cinci mii și câte coșuri ați luat?
10Nici de cele șapte pâini ale celor patru mii și câte coșuri ați luat?
11Cum nu înțelegeți că nu despre pâini vă vorbeam, ci ca să vă păziți de dospeala fariseilor și a saducheilor?
12Atunci au înțeles că nu le-a poruncit să se păzească de dospeala pâinii, ci de doctrina fariseilor și a saducheilor.
13Când Isus a venit în părțile Cezareii Filippi, a întrebat pe discipolii săi, spunând: Cine spun oamenii că sunt eu, Fiul omului?
14Iar ei au spus: Unii, Ioan Baptist; și alții, Ilie; și alții, Ieremia, sau unul dintre profeți.
15 Iar el le-a spus: Dar voi, cine spuneți că sunt eu?
16Și Simon Petru a răspuns și a zis: Tu ești Cristosul, Fiul Dumnezeului celui viu.
17Și Isus a răspuns și i-a zis: Binecuvântat ești Simon Bar-Iona, pentru că nu carnea și sângele ți-au revelat aceasta, ci Tatăl meu care este în cer.
18Și de asemenea îți spun că tu ești Petru și pe această stâncă voi zidi biserica mea; și porțile iadului nu o vor învinge.
19Și îți voi da cheile împărăției cerului; și orice vei lega pe pământ, va fi legat în cer; și orice vei dezlega pe pământ, va fi dezlegat în cer.
20Atunci a poruncit discipolilor săi să nu spună nimănui că el este Isus, Cristosul.
21De atunci a început Isus să arate discipolilor săi, că el trebuie să meargă la Ierusalim și să sufere multe lucruri din partea bătrânilor și a marilor preoți și a scribilor și să fie ucis și a treia zi să fie înviat.
22Atunci Petru l-a luat și a început să îl mustre, spunând: Departe de tine, Doamne, să nu ți se întâmple așa ceva.
23Dar s-a întors și i-a spus lui Petru: Du-te înapoia mea, Satan; tu îmi ești poticnire, pentru că nu gândești lucrurile lui Dumnezeu, ci lucrurile oamenilor.
24Atunci Isus a spus discipolilor săi: Dacă cineva voiește să vină după mine, să se dezică de el însuși și să își ridice crucea și să mă urmeze.
25Fiindcă oricine voiește să își salveze viața, o va pierde; și oricine își va pierde viața pentru mine, o va găsi.
26Căci ce i-ar folosi unui om dacă va câștiga întreaga lume și își va pierde sufletul? Sau ce va da un om în schimb pentru sufletul său?
27Fiindcă Fiul omului va veni în gloria Tatălui său cu îngerii săi; și atunci va răsplăti fiecăruia conform faptelor sale.
28Adevărat vă spun: Sunt unii, care stau aici în picioare, care nu vor gusta nicidecum din moarte până nu vor vedea pe Fiul omului venind în împărăția sa.

NEEMIA 6

1Și s-a întâmplat, când Sanbalat și Tobia și Gheșem arabul, și ceilalți dușmani ai noștri au auzit că eu construisem zidul și că nu mai era spărtură rămasă în el (deși în acel timp nu pusesem ușile la porți),
2Că Sanbalat și Gheșem au trimis la mine, spunând: Vino, să ne întâlnim împreună în unul din satele din câmpia Ono. Dar ei gândeau să îmi facă ticăloșie.
3Și le-am trimis mesageri, spunând: Eu fac o lucrare mare astfel încât nu pot să cobor; de ce să înceteze lucrarea, în timp ce o părăsesc și cobor la voi?
4Totuși ei au trimis la mine de patru ori în felul acesta; și eu le-am răspuns în același fel.
5Atunci a trimis Sanbalat pe servitorul său la mine, în felul acesta a cincea oară cu o scrisoare deschisă în mâna sa;
6În care era scris: Se aude printre păgâni, și Gașmu spune aceasta, că tu și iudeii gândiți să vă răzvrătiți; din care cauză tu construiești zidul; ca tu să fii împăratul lor, conform acestor cuvinte.
7Și tu de asemenea ai rânduit profeți să predice despre tine la Ierusalim, spunând: Este un împărat în Iuda; și acum se va face cunoscut împăratului conform acestor cuvinte. Vino de aceea acum și să ne sfătuim împreună.
8Atunci am trimis la el, spunând: Nu sunt făcute astfel de lucruri precum spui, ci tu le inventezi din inima ta.
9Pentru că toți ne-au înfricoșat, spunând: Mâinile lor vor fi slăbite de la lucrare și aceasta nu se va face. De aceea acum, O Dumnezeule, întărește mâinile mele.
10După aceasta eu am mers la casa lui Șemaia, fiul lui Delaia, fiul lui Mehetabeel, care era închis; și el a spus: Să ne întâlnim în casa lui Dumnezeu, înăuntrul templului, și să închidem ușile templului, pentru că ei vor veni să te ucidă: da, noaptea vor veni ei să te ucidă.
11Și eu am spus: Ar trebui un astfel de om ca mine să fugă? Și cine, fiind precum sunt eu, ar intra în templu pentru a-și salva viața? Nu voi intra.
12Și, iată, am priceput că Dumnezeu nu îl trimisese; ci că el a vestit această profeție împotriva mea; fiindcă Tobia și Sanbalat îl angajaseră.
13Pentru aceasta a fost el angajat, ca să mă înfric și să fac astfel și să păcătuiesc, și ca ei să poată avea ceva de spus pentru o purtare rea, ca să mă poată ocărî.
14Dumnezeul meu, gândește-te la Tobia și la Sanbalat conform cu aceste lucrări ale lor și la profetesa Noadia și la restul profeților, care voiau să mă înfricoșeze.
15Astfel zidul a fost terminat în a douăzeci și cincea zi a lunii Elul, în cincizeci și două de zile.
16Și s-a întâmplat că, atunci când toți dușmanii noștri au auzit despre aceasta și toți păgânii care erau în jurul nostru au văzut aceste lucruri, ei au fost mult doborâți în propriii lor ochi; fiindcă au priceput că această lucrare era făcută de la Dumnezeul nostru.
17Mai mult, în acele zile, nobilii lui Iuda au trimis multe scrisori la Tobia și scrisorile de la Tobia veneau la ei.
18Pentru că erau mulți în Iuda jurați lui, deoarece el era ginerele lui Șecania, fiul lui Arah; și fiul său, Iohanan, luase pe fiica lui Meșulam, fiul lui Berechia.
19De asemenea ei făceau cunoscute, înaintea mea, faptele lui bune, și rosteau cuvintele mele către el. Și Tobia trimitea scrisori pentru a mă înfricoșa.

Deixe o seu comentário

Ou preencha o formulário abaixo.

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *