Plan de citire a Bibliei pentru 1 an

”Poporul meu este nimicit din lipsă de cunoaștere” Osea 4:6

Cunoașterea Bibliei este foarte importantă pentru noi toți, mai ales în cele mai dificile momente din viața noastră, deoarece Dumnezeu ne vorbește prin Cuvântul Său. Duhul Sfânt ne da direcție, ne îndrumă și, când trecem prin încercări, El ne amintește de ceea ce este scris în Biblie, de un Cuvânt al lui Dumnezeu care ne va mângâia. Dar o vom aminti doar dacă știm despre asta.

De aceea, am conceput un plan pentru a citi Biblia într-un an. Vei vedea cât de mult îți va transforma viața.

Urmează lecturile de astăzi:

GENEZA 25

1Și Avraam și-a mai luat o soție și numele ei era Chetura.
2Și ea i-a născut pe Zimran și pe Iocșan și pe Medan și pe Madian și pe Ișbac și pe Șuah.
3Și Iocșan a născut pe Șeba și pe Dedan. Și fiii lui Dedan au fost: Așurim și Letușim și Leumim.
4Și fiii lui Madian: Efa și Efer și Hanoc și Abida și Eldaa. Toți aceștia au fost copiii Cheturei.
5Și Avraam a dat lui Isaac tot ce a avut.
6Dar fiilor concubinelor, pe care Avraam le-a avut în timp ce încă trăia, Avraam le-a dat daruri și i-a trimis departe de Isaac, fiul său, spre est, în ținutul din est.
7Și acestea sunt zilele anilor vieții lui Avraam pe care le-a trăit, o sută șaptezeci și cinci de ani.
8Atunci Avraam și-a dat duhul și a murit la o bătrânețe frumoasă, un om bătrân și plin de ani; și a fost adunat la poporul său.
9Și fiii săi, Isaac și Ismael, l-au îngropat în peștera Macpela, în câmpul lui Efron, fiul lui Țohar hititul, care este în față cu Mamre;
10Câmpul pe care Avraam l-a cumpărat de la fiii lui Het: acolo a fost Avraam îngropat și Sara, soția lui.
11Și s-a întâmplat, după moartea lui Avraam, că Dumnezeu a binecuvântat pe fiul său, Isaac; și Isaac a locuit lângă fântâna Lahairoi.
12Acum acestea sunt generațiile lui Ismael, fiul lui Avraam, pe care Hagar egipteanca, roaba lui Sara, l-a născut lui Avraam;
13Și acestea sunt numele fiilor lui Ismael, după numele lor, conform cu generațiile lor: întâiul născut al lui Ismael, Nebaiot, și Chedar și Adbeel și Mibsam,
14Și Mișma și Duma și Masa,
15Hadar și Tema, Ietur, Nafiș și Chedma;
16Aceștia sunt fiii lui Ismael și acestea sunt numele lor, după satele lor și după cetățuile lor; doisprezece prinți conform cu națiunile lor.
17Și aceștia sunt anii vieții lui Ismael, o sută treizeci și șapte de ani; și el și-a dat duhul și a murit; și a fost luat la poporul său.
18Și au locuit de la Havila până la Șur, care este în față cu Egiptul, cum mergi spre Asiria; și a murit înaintea feței tuturor fraților săi.
19Și acestea sunt generațiile lui Isaac, fiul lui Avraam: Avraam a născut pe Isaac;
20Și Isaac era în vârstă de patruzeci de ani când a luat pe Rebeca de soție, fiica lui Betuel sirianul din Padanaram, sora lui Laban sirianul.
21Și Isaac l-a implorat pe DOMNUL pentru soția lui, pentru că era stearpă; și DOMNUL s-a lăsat înduplecat de el; și Rebeca, soția lui, a rămas însărcinată.
22Și copiii se luptau înăuntrul ei; și ea a spus: Dacă este așa, de ce sunt eu astfel? Și ea s-a dus să întrebe pe DOMNUL.
23Și DOMNUL i-a spus: Două națiuni sunt în pântecele tău și două feluri de popoare se vor separa din adâncurile tale; și un popor va fi mai tare decât celălalt popor; și cel mai în vârstă va servi pe cel mai tânăr.
24Și când i s-au împlinit zilele să nască, iată, erau gemeni în pântecele ei.
25Și primul a ieșit roșu, peste tot ca un veșmânt păros; și i-au pus numele, Esau.
26Și după aceea a ieșit fratele său și mâna lui ținea călcâiul lui Esau; și i-au pus numele Iacob; și Isaac era în vârstă de șaizeci de ani când ea i-a născut.
27Și băieții au crescut și Esau era un vânător iscusit, un bărbat al câmpului; iar Iacob era un bărbat blând, locuind în corturi.
28Și Isaac iubea pe Esau, deoarece mânca din vânatul lui; dar Rebeca iubea pe Iacob.
29Și Iacob a fiert o supă și Esau a venit de la câmp și era leșinat;
30Și Esau a spus lui Iacob: Hrănește-mă, te rog, cu supă aceea roșie; căci sunt leșinat; de aceea i-a pus numele Edom.
31Și Iacob a spus: Vinde-mi astăzi dreptul tău de întâi născut.
32Și Esau a spus: Iată, eu sunt pe moarte și la ce îmi folosește acest drept de întâi născut?
33Și Iacob a spus: Jură-mi astăzi; și el i-a jurat și i-a vândut dreptul său de întâi născut lui Iacob.
34Atunci Iacob i-a dat lui Esau pâine și supă de linte; și a mâncat și a băut și s-a ridicat și a plecat; astfel Esau a disprețuit dreptul său de întâi născut.

MATEI 24

Și ieșind, Isus a plecat din templu; și discipolii lui au venit la el să îi arate clădirile templului.
2Dar Isus le-a spus: Nu vedeți toate acestea? Adevărat vă spun: Nu va fi lăsată aici piatră pe piatră, care să nu fie dărâmată.
3Și pe când ședea el pe muntele Măslinilor, discipolii au venit la el la o parte, zicând: Spune-ne, când vor fi acestea? Și care va fi semnul venirii tale și al sfârșitului lumii?
4Și Isus a răspuns și le-a zis: Luați seama să nu vă înșele cineva.
5Fiindcă mulți vor veni în numele meu, spunând: Eu sunt Cristos; și pe mulți îi vor înșela.
6Și veți auzi de războaie și zvonuri de războaie; vedeți să nu fiți tulburați; fiindcă toate trebuie să se întâmple, dar încă nu este sfârșitul.
7Fiindcă se va ridica națiune contra națiune și împărăție contra împărăție; și vor fi foamete și molime și cutremure de pământ în diferite locuri.
8Dar toate acestea sunt începutul durerilor.
9Atunci vă vor preda ca să fiți chinuiți și vă vor ucide; și veți fi urâți de toate națiunile din cauza numelui meu.
10Și atunci mulți vor fi poticniți și se vor trăda unii pe alții și se vor urî unii pe alții.
11Și mulți profeți falși se vor ridica și vor înșela pe mulți.
12Și pentru că nelegiuirea va abunda, dragostea celor mai mulți se va răci.
13Dar cel ce va îndura până la sfârșit, acela va fi salvat.
14Și această evanghelie a împărăției va fi predicată în toată lumea, pentru mărturie la toate națiunile; și atunci va veni sfârșitul.
15De aceea când veți vedea urâciunea pustiirii, spusă prin Daniel, profetul, stând în picioare în locul sfânt, (cine citește să înțeleagă);
16Atunci, cei din Iudeea, să fugă în munți;
17Cel de pe acoperiș să nu coboare în casă, să ia vreun lucru din casa lui;
18Și nici cel de pe câmp să nu se întoarcă să își ia hainele.
19Și vai celor însărcinate și celor ce alăptează în acele zile.
20Dar rugați-vă ca nu cumva fuga voastră să fie iarna sau într-un sabat.
21Fiindcă atunci va fi necaz mare, cum nu a fost de la începutul lumii până acum și nu va mai fi niciodată.
22Și dacă acele zile nu ar fi scurtate, nicio făptură nu ar fi salvată; dar acele zile vor fi scurtate din cauza celor aleși.
23Atunci dacă cineva vă va spune: Iată, aici este Cristos, sau acolo; să nu credeți.
24Fiindcă se vor ridica Cristoși falși și profeți falși și vor arăta semne mari și minuni, încât să înșele, dacă ar fi posibil, chiar pe cei aleși.
25Iată, v-am spus dinainte.
26De aceea dacă ei vă spun: Iată, este în pustie, nu vă duceți. Iată, este în cămăruțe tainice, nu credeți.
27Pentru că așa cum fulgerul vine de la răsărit și strălucește până la apus, așa va fi și venirea Fiului omului.
28Fiindcă oriunde este trupul mort, acolo se vor aduna vulturii.
29Imediat după necazul acelor zile, soarele va fi întunecat și luna nu își va da lumina și stelele vor cădea din cer și puterile cerurilor vor fi clătinate;
30Și atunci se va arăta în cer semnul Fiului omului; și atunci, toate semințiile pământului se vor jeli și vor vedea pe Fiul omului venind pe norii cerului cu putere și mare glorie;
31Și va trimite pe îngerii săi cu mare sunet de trâmbiță și vor strânge pe aleșii săi din cele patru vânturi, de la o margine a cerului până la cealaltă.
32Acum învățați o parabolă a smochinului; când lăstarul lui este încă fraged și dă frunze, știți că vara este aproape.
33Tot așa și voi, când veți vedea toate acestea, să știți că este aproape, chiar la uși.
34Adevărat vă spun: Această generație nicidecum nu va trece până se vor întâmpla toate acestea.
35Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nicidecum nu vor trece.
36Dar, despre acea zi și oră, nu știe nimeni, nici îngerii din cer, ci numai Tatăl meu.
37Și așa cum au fost zilele lui Noe, tot așa va fi și venirea Fiului omului.
38Fiindcă, așa cum a fost în zilele dinainte de potop, mâncau și beau, se însurau și se măritau, până în ziua când a intrat Noe în arcă,
39Și nu au știut, până când a venit potopul și i-a luat pe toți; așa va fi și venirea Fiului omului.
40Atunci, doi vor fi la câmp; unul va fi luat și celălalt lăsat.
41Două femei vor măcina la moară; una va fi luată și cealaltă lăsată.
42Vegheați așadar, pentru că nu știți în ce oră vine Domnul vostru.
43Dar să știți aceasta, că dacă ar fi știut stăpânul casei la ce oră ar veni hoțul, ar fi vegheat și nu ar fi permis să îi fie spartă casa.
44Din această cauză fiți și voi pregătiți, pentru că la o astfel de oră la care nu vă gândiți, vine Fiul omului.
45Atunci cine este robul credincios și înțelept, pe care l-a pus domnul său peste casa lui, ca să le dea mâncarea la timp?
46Binecuvântat este acel rob, pe care domnul său, când vine, îl va găsi făcând astfel.
47Adevărat vă spun că îl va face stăpân peste toate averile sale.
48Dar dacă acel rob rău va spune în inima lui: Domnul meu întârzie să vină;
49Și va începe să îi bată pe părtașii de robie și să mănânce și să bea cu bețivii;
50Domnul acelui rob va veni într-o zi când el nu se așteaptă la aceasta și la o oră pe care nu o știe,
51Și îl va tăia în două și îi va rândui partea cu fățarnicii; acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților.

ESTERA 1

1Și s-a întâmplat în zilele lui Ahașveroș, (Ahașveroș care împărățea din India până în Etiopia, peste o sută două zeci și șapte de provincii);
2 Că în acele zile, când împăratul Ahașveroș a șezut pe tronul împărăției sale, care era în palatul Susa,
3În al treilea an al domniei sale, el a făcut un ospăț pentru toți prinții lui și servitorii lui; puterea Persiei și a Mediei, nobilii și prinții provinciilor fiind înaintea lui:
4Când el a arătat bogățiile împărăției sale glorioase și onoarea măreței sale maiestăți multe zile: o sută optzeci de zile.
5Și când s-au sfârșit aceste zile, împăratul a făcut un ospăț pentru toți oamenii prezenți la palatul Susa, deopotrivă pentru mari și mici, șapte zile, în curtea grădinii palatului împăratului.
6 Erau acolo draperii albe, verzi și albastre, întinse cu funii de in subțire și purpură, prinse de inele de argint și coloane de marmură; paturile erau din aur și argint pe un pavaj de marmură roșie și albastră și albă și neagră.
7Și le dădeau de băut în vase de aur, (vasele fiind diferite unele de altele,) și vin împărătesc din abundență, conform stării împăratului.
8Și băutul era conform legii; nimeni nu obliga; fiindcă împăratul rânduise tuturor ofițerilor casei sale să facă conform cu plăcerea fiecăruia.
9De asemenea împărăteasa Vaști a dat un ospăț pentru femeile din casa împărătească a împăratului Ahașveroș.
10În ziua a șaptea, când inima împăratului era veselă cu vin, el a poruncit lui Mehuman, lui Bizta, lui Harbona, lui Bigta și lui Abagta, lui Zetar și lui Carcas, celor șapte fameni care serveau în prezența împăratului Ahașveroș,
11Să o aducă pe împărăteasa Vaști înaintea împăratului cu coroana împărătească, pentru a arăta oamenilor și prinților frumusețea ei, fiindcă ea era plăcută la vedere.
12Dar împărăteasa Vaști a refuzat să vină la porunca împăratului dată prin fameni; de aceea împăratul s-a înfuriat foarte mult și mânia lui ardea în el.
13Atunci împăratul a spus înțelepților, care cunoșteau timpurile, (fiindcă așa era obiceiul împăratului cu toți cei ce cunoșteau lege și judecată;
14Și lângă el erau Carșena, Șetar, Admata, Tarșiș, Meres, Marsena și Memucan, cei șapte prinți ai Persiei și ai Mediei, care vedeau fața împăratului și care stăteau în locul dintâi în împărăție).
15Ce să facem împărătesei Vaști conform legii, pentru că ea nu a împlinit porunca împăratului Ahașveroș dată prin fameni.
16Și Memucan a răspuns înaintea împăratului și a prinților: Împărăteasa Vaști a făcut rău nu doar împăratului, ci și prinților și tuturor oamenilor din toate provinciile împăratului Ahașveroș.
17Fiindcă fapta împărătesei va fi cunoscută tuturor femeilor, astfel că ele își vor disprețui soții în ochii lor, când se va spune: Împăratul Ahașveroș a poruncit împărătesei Vaști să fie adusă înaintea lui, dar ea nu a venit.
18 Tot așa prințesele Persiei și ale Mediei, care au auzit despre fapta împărătesei, vor spune la fel în această zi tuturor prinților împăratului. Astfel se va ridica prea mult dispreț și furie.
19Dacă face plăcere împăratului, să iasă o poruncă împărătească de la el, și să fie scrisă între legile persanilor și ale mezilor, ca să nu fie schimbată: Că Vaști să nu mai intre înaintea împăratului Ahașveroș; și împăratul să dea statutul ei împărătesc alteia mai bună decât ea.
20Și după ce hotărârea împăratului pe care o va da el va fi făcută cunoscută prin toată împărăția lui, (fiindcă este mare,) toate soțiile vor da onoare soților lor, deopotrivă celor mari și celor mici.
21Și spusa a plăcut împăratului și prinților; și împăratul a făcut conform cuvântului lui Memucan;
22Și a trimis scrisori în toate provinciile împăratului, în fiecare provincie conform scrisului ei și fiecărui popor după limba lui, că fiecare bărbat să stăpânească în casa lui și că aceasta să fie răspândită conform limbii fiecărui popor.

Deixe o seu comentário

Ou preencha o formulário abaixo.

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *