Plan de citire a Bibliei pentru 1 an

”Poporul meu este nimicit din lipsă de cunoaștere” Osea 4:6

Cunoașterea Bibliei este foarte importantă pentru noi toți, mai ales în cele mai dificile momente din viața noastră, deoarece Dumnezeu ne vorbește prin Cuvântul Său. Duhul Sfânt ne da direcție, ne îndrumă și, când trecem prin încercări, El ne amintește de ceea ce este scris în Biblie, de un Cuvânt al lui Dumnezeu care ne va mângâia. Dar o vom aminti doar dacă știm despre asta.

De aceea, am conceput un plan pentru a citi Biblia într-un an. Vei vedea cât de mult îți va transforma viața.

Urmează lecturile de astăzi:

GENEZA 4

1Și Adam a cunoscut-o pe Eva, soția lui, și ea a rămas însărcinată și a născut pe Cain și a spus: Am primit un bărbat de la DOMNUL.
2Și ea a mai născut pe fratele lui, Abel. Și Abel era păzitor de oi, dar Cain era lucrător al pământului.
3Și s-a întâmplat că, după un timp, Cain a adus un dar DOMNULUI, din rodul pământului.
4Și Abel, de asemenea, a adus din întâii născuți ai turmei sale și din grăsimea lor. Și DOMNUL s-a uitat cu plăcere la Abel și la darul său.
5Dar la Cain și la darul său nu s-a uitat cu plăcere. Și Cain s-a înfuriat tare și i s-a posomorât fața.
6Și DOMNUL i-a spus lui Cain: De ce te-ai înfuriat? Și de ce ți s-a posomorât fața?
7Dacă faci bine, nu vei fi acceptat? Iar dacă nu faci bine, păcatul pândește la ușă. Și dorința lui se ține de tine, dar tu să stăpânești peste el.8Iar Cain a vorbit cu Abel, fratele său, și a fost așa: când erau ei pe câmp, Cain s-a ridicat împotriva lui Abel, fratele său, și l-a ucis.
9Și DOMNUL i-a spus lui Cain: Unde este Abel, fratele tău? Iar el a spus: Nu știu; sunt eu păzitorul fratelui meu?10Iar el a spus: Ce ai făcut? Vocea sângelui fratelui tău strigă din pământ către mine.
11Și acum ești blestemat de pe pământul care și-a deschis gura să primească sângele fratelui tău din mâna ta.
12Când lucrezi pământul, acesta nu îți va mai da de aici înainte puterea lui; un fugar și un rătăcitor vei fi pe pământ.
13Și Cain a spus DOMNULUI: Pedeapsa mea este mai mare decât o pot purta.14Iată, tu m-ai alungat astăzi de pe fața pământului și de la fața ta voi fi ascuns și voi fi un fugar și un rătăcitor pe pământ și se va întâmpla  oricine mă găsește mă va ucide.
15Și DOMNUL i-a spus: De aceea, oricine ucide pe Cain, răzbunare va fi asupra lui de șapte ori. Și DOMNUL a pus un semn pe Cain, ca nu cumva cineva, găsindu-l, să îl ucidă.16Și Cain a ieșit din fața DOMNULUI și a locuit în țara Nod, la est de Eden.
17Și Cain a cunoscut-o pe soția sa și ea a rămas însărcinată și a născut pe Enoh; și a zidit o cetate și a pus numele cetății după numele fiului său, Enoh.18Și lui Enoh i s-a născut Irad; și Irad a născut pe Mehuiael; și Mehuiael a născut pe Metușael; și Metușael a născut pe Lameh.
19Și Lameh și-a luat două soții: numele uneia era Ada și numele celeilalte, Țila.
20Și Ada a născut pe Iabal: el a fost tatăl celor ce locuiesc în corturi și au vite.21Și numele fratelui său era Iubal: el a fost tatăl tuturor celor ce mânuiesc harpa și instrumentul de suflat.
22Și Țila, de asemenea, a născut pe Tubal-Cain, instructor al fiecărui meșteșugar în aramă și fier; și sora lui Tubal-Cain a fostNaama.
23Și Lameh a spus soțiilor lui, Ada și Țila: Auziți vocea mea, voi soțiile lui Lameh, dați ascultare la vorbirea mea: pentru că am ucis un om pentru rănirea mea și un tânăr pentru vânătaia mea.
24Dacă va fi răzbunat Cain de șapte ori, cu adevărat, Lameh de șaptezeci și șapte de ori.
25Și Adam a cunoscut-o din nou pe soția lui și ea a născut un fiu și i-a pus numele Set: Pentru că Dumnezeu, a spus ea, mi-a rânduit o altă sămânță în locul lui Abel, pe care l-a ucis Cain.
26Și lui Set, de asemenea, i s-a născut un fiu și i-a pus numele Enos: atunci au început oamenii să cheme numele DOMNULUI.

GENEZA 5

1Aceasta este cartea generațiilor lui Adam. În ziua în care Dumnezeu a creat om, după asemănarea lui Dumnezeu l-a făcut.
2Parte bărbătească și parte femeiască i-a creat și i-a binecuvântat și le-a pus numele lor, Adam, în ziua în care au fost creați.
3Și Adam a trăit o sută treizeci de ani și a născut un fiu în propria lui asemănare, după chipul lui, și i-a pus numele Set;
4Și zilele lui Adam, după ce a născut pe Set, au fost de opt sute de ani; și a născut fii și fiice;
5Și toate zilele pe care Adam le-a trăit au fost nouă sute treizeci de ani; și a murit.
6Și Set a trăit o sută cinci ani și a născut pe Enos;
7Și Set a trăit, după ce a născut pe Enos, opt sute șapte ani; și a născut fii și fiice;
8Și toate zilele lui Set au fost nouă sute doisprezece ani; și a murit.
9Și Enos a trăit nouăzeci de ani și a născut pe Cainan;
10Și Enos a trăit, după ce a născut pe Cainan, opt sute cincisprezece ani; și a născut fii și fiice;
11Și toate zilele lui Enos au fost nouă sute cinci ani; și a murit.
12Și Cainan a trăit șaptezeci de ani și a născut pe Mahalaleel;
13Și Cainan a trăit, după ce a născut pe Mahalaleel, opt sute patruzeci de ani; și a născut fii și fiice;
14Și toate zilele lui Cainan au fost nouă sute zece ani; și a murit.
15Și Mahalaleel a trăit șaizeci și cinci de ani și a născut pe Iared;
16Și Mahalaleel a trăit, după ce a născut pe Iared, opt sute treizeci de ani; și a născut fii și fiice;
17Și toate zilele lui Mahalaleel au fost opt sute nouăzeci și cinci de ani; și a murit.
18Și Iared a trăit o sută șaizeci și doi de ani și a născut pe Enoh;
19Și Iared a trăit după ce a născut pe Enoh, opt sute de ani; și a născut fii și fiice;
20Și toate zilele lui Iared au fost nouă sute șaizeci și doi de ani; și a murit.21Și Enoh a trăit șaizeci și cinci de ani și a născut pe Metusala;
22Și Enoh a umblat cu Dumnezeu, după ce a născut pe Metusala, trei sute de ani; și a născut fii și fiice;
23Și toate zilele lui Enoh au fost trei sute șaizeci și cinci de ani;
24Și Enoh a umblat cu Dumnezeu: și nu a mai fost, pentru că Dumnezeu l-a luat.
25Și Metusala a trăit o sută optzeci și șapte de ani și a născut pe Lameh;
26Și Metusala a trăit, după ce a născut pe Lameh, șapte sute optzeci și doi de ani; și a născut fii și fiice;
27Și toate zilele lui Metusala au fost nouă sute șaizeci și nouă de ani; și a murit.
28Și Lameh a trăit o sută optzeci și doi de ani și a născut un fiu;
29Și i-a pus numele Noe, spunând: Acesta ne va mângâia pentru lucrarea noastră și osteneala mâinilor noastre, din cauza pământului pe care Dumnezeu l-a blestemat.
30Și Lameh a trăit, după ce a născut pe Noe, cinci sute nouăzeci și cinci de ani; și a născut fii și fiice;
31Și toate zilele lui Lameh au fost șapte sute șaptezeci și șapte de ani; și a murit.
32Și Noe a fost în vârstă de cinci sute de ani; și Noe a născut pe Sem, Ham și Iafet.

MATEI 4

1Atunci a fost Isus condus de Duhul sus în pustie, să fie ispitit de diavolul.
2Și după ce a postit patruzeci de zile și patruzeci de nopți, la urmă a flămânzit.
3Și când ispititorul a venit la el, i-a spus: Dacă ești Fiul lui Dumnezeu poruncește ca aceste pietre să se facă pâini.
4Dar el a răspuns și a zis: Este scris: Omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu fiecare cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu.
5Atunci diavolul l-a luat sus în sfânta cetate și l-a așezat pe un turn al templului.
6Și i-a spus: Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos, fiindcă este scris: El va porunci îngerilor săi referitor la tine; și te vor purta pe mâini, ca nu cumva să îți lovești piciorul de vreo piatră.
7Isus i-a spus: Din nou este scris: Să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău.
8Din nou diavolul l-a luat sus pe un munte foarte înalt și i-a arătat toate împărățiile lumii și gloria lor;
9Și i-a spus: Toate acestea ți le voi da, dacă te prosterni și mi te închini.10Atunci Isus i-a spus: Pleacă de aici Satan, fiindcă este scris: Să te închini Domnului Dumnezeului tău și numai lui să îi servești.
11Atunci diavolul l-a lăsat; și iată, îngeri au venit și i-au servit.
12Și Isus, auzind că Ioan fusese aruncat în închisoare, a plecat în Galileea.13Și părăsind Nazaretul, a venit și a locuit în Capernaum, care este lângă mare, în ținuturile lui Zabulon și Neftali;
14Ca să se împlinească ce fusese spus prin Isaia, profetul, care zice:15Țara lui Zabulon și țara lui Neftali, pe calea mării, dincolo de Iordan, Galileea neamurilor;16Poporul care ședea în întuneric a văzut o mare lumină; și celor ce ședeau în ținutul și în umbra morții, lea răsărit lumina.
17De atunci Isus a început să predice și să spună: Pocăiți-vă, fiindcă împărăția cerului este aproape.
18Și Isus, trecând pe lângă marea Galileii, a văzut doi frați: pe Simon, numit Petru, și pe Andrei, fratele său, aruncând un năvod în mare, fiindcă erau pescari.
19Și le-a spus: Veniți după mine și vă voi face pescari de oameni.
20Și îndată și-au lăsat plasele și l-au urmat.
21Și mergând de acolo, a văzut alți doi frați: pe Iacov al lui Zebedei, și pe Ioan, fratele său, în corabie cu tatăl lor, Zebedei, reparându-și plasele; și i-a chemat.
22Și îndată au lăsat corabia și pe tatăl lor și l-au urmat.
23Și Isus străbătea toată Galileea, învățând oamenii în sinagogile lor și predicând evanghelia împărăției și vindecând fiecare boală și fiecare neputință în popor.
24Și faima lui s-a dus în toată Siria; și aduceau la el pe toți bolnavii, ce sufereau de diferite boli și chinuri și pe cei posedați de draci și pe lunatici și pe paralizați; și el îi vindeca.
25Și l-au urmat mulțimi mari de oameni din Galileea și Decapole și Ierusalim și Iudeea și de dincolo de Iordan.

EZRA 4

1Și, când potrivnicii lui Iuda și Beniamin au auzit că copiii captivității au început să construiască templul pentru DOMNUL Dumnezeul lui Israel;
2Atunci au venit la Zorobabel și la mai marele părinților și le-au spus: Lăsați-ne să construim cu voi, căci noi căutăm pe Dumnezeul vostru, ca și voi; și îi sacrificăm din zilele lui Esar-Hadon, împăratul Asiriei, care ne-a adus aici.
3Dar Zorobabel și Ieșua și ceilalți mai mari dintre părinți ai lui Israel, le-au spus: Voi nu aveți nimic a face cu noi pentru a construi o casă Dumnezeului nostru; ci noi înșine împreună vom construi DOMNULUI Dumnezeului lui Israel, precum ne-a poruncit împăratul Cirus, împăratul Persiei.4Atunci poporul țării a slăbit mâinile poporului lui Iuda și i-a tulburat la construire.
5Și au angajat sfătuitori împotriva lor, pentru a le zădărnici scopul, în toate zilele lui Cirus, împăratul Persiei, chiar până la împărăția lui Darius, împăratul Persiei.6Și sub domnia lui Ahașveroș, la începutul domniei lui, au scris o acuzație împotriva locuitorilor lui Iuda și ai Ierusalimului.
7Și în zilele lui Artaxerxes au scris Bișlam, Mitredat, Tabeel și restul tovarășilor lor, lui Artaxerxes, împăratul Persiei; și scrierea din scrisoare era scrisă în limba siriană și tradusă în limba siriană.
8Rehum, cancelarul, și Șimșai, scribul, au scris o scrisoare împotriva Ierusalimului lui Artaxerxes, împăratul, în acest fel;9Atunci au scris Rehum, cancelarul, și Șimșai, scribul, și restul tovarășilor lor; dinaiții, afarsatchiții, tarpeliții, afarsiții, archeviții, babilonienii, susanchiții, dehaviții și elamiții,
10Și restul națiunilor pe care marele și nobilul Osnapar le-a adus și le-a așezat în cetățile Samariei și restul care sunt de partea aceasta a râului, în acest timp.
11Aceasta este copia scrisorii pe care i-au trimis-o, lui Artaxerxes, împăratul; Servitorii tăi, bărbații de această parte a râului, în acest timp.
12Să fie cunoscut împăratului, că iudeii care s-au urcat de la tine la noi, au venit la Ierusalim, construind cetatea cea răzvrătită și rea și au ridicat zidurile ei și repară temeliile.
13Să fie cunoscut acum împăratului, că, dacă această cetate este construită și zidurile ridicate din nouatunci ei nu vor plăti taxă, tribut și vamă și astfel tu vei păgubi veniturile împăraților.
14Acum, deoarece avem întreținere de la palatul împăratului și nu a fost cuvenit pentru noi să privim dezonorarea împăratului, de aceea am trimis și am făcut aceasta cunoscută împăratului;
15Ca să se cerceteze în cartea cronicilor părinților tăi: astfel vei găsi tu în cartea cronicilor și vei ști că această cetate este o cetate răzvrătită și vătămătoare împăraților și provinciilor și că au făcut răscoală în ea din timpuri vechi; din această cauză a fost această cetate distrusă.16Facem cunoscut împăratului că, dacă această cetate este construită din nou și zidurile ei ridicate, prin aceasta nu vei avea nicio parte dincoace de râu.
17Atunci împăratul a trimis un răspuns lui Rehum, cancelarul, și lui Șimșai, scribul, și restului tovarășilor lor care locuiau în Samaria și în restul locurilor de dincoace de râu: Pace, mai ales în acest timp.
18Scrisoarea pe care ne-ați trimis-o a fost clar citită înaintea mea.
19Și am poruncit și s-a făcut cercetare și s-a găsit că această cetate din timpurile vechi a făcut insurecție împotriva împăraților și  s-a făcut în ea răzvrătire și răscoală.
20Au fost împărați puternici de asemenea peste Ierusalim, care au domnit peste toate ținuturile de dincoace de râu; și li s-a plătit taxă, tribut și vamă.
21Dați acum poruncă să facă pe acești oameni să înceteze și această cetate să nu fie construită, până va fi dată o altă poruncă din partea mea.
22Luați seama acum să nu greșiți în a face aceasta: de ce să crească paguba spre vătămarea împăraților?
23Și, când copia scrisorii împăratului Artaxerxes a fost citită înaintea lui Rehum și a lui Șimșai, scribul, și a tovarășilor lor, ei s-au urcat în grabă la Ierusalim la iudei, și i-au făcut să înceteze, prin forță și putere.
24Atunci a încetat lucrarea casei lui Dumnezeu care este în Ierusalim. Astfel, a încetat până în anul al doilea al domniei lui Darius împăratul Persiei.

Deixe o seu comentário

Ou preencha o formulário abaixo.

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *