Plan de citire a Bibliei pentru 1 an

”Poporul meu este nimicit din lipsă de cunoaștere” Osea 4:6

Cunoașterea Bibliei este foarte importantă pentru noi toți, mai ales în cele mai dificile momente din viața noastră, deoarece Dumnezeu ne vorbește prin Cuvântul Său. Duhul Sfânt ne da direcție, ne îndrumă și, când trecem prin încercări, El ne amintește de ceea ce este scris în Biblie, de un Cuvânt al lui Dumnezeu care ne va mângâia. Dar o vom aminti doar dacă știm despre asta.

De aceea, am conceput un plan pentru a citi Biblia într-un an. Vei vedea cât de mult îți va transforma viața.

Urmează lecturile de astăzi:

GENEZA 9

1Și Dumnezeu a binecuvântat pe Noe și pe fiii lui și le-a spus: Fiți roditori și înmulțiți-vă și umpleți pământul.
2Și teama de voi și groaza de voi va fi peste fiecare fiară a pământului și peste fiecare pasăre a cerului, peste tot ce mișcă pepământ și peste toți peștii mării; în mâna voastră sunt ele predate.
3Tot ce mișcă și trăiește va fi mâncare pentru voi; precum planta verde, v-am dat toate lucrurile.4Dar carnea cu viața din ea, ceea ce este sângele din ea, să nu mâncați.
5Și cu adevărat sângele vostru, al vieților voastre, îl voi cere, din mâna fiecărei fiare îl voi cere și din mâna omului, din mâna fiecărui frate al omului voi cere viața omului.
6Oricine varsă sângele omului, prin om să fie vărsat sângele lui, pentru că după chipul lui Dumnezeu l-a făcut pe om.
7Și voi fiți roditori și înmulțiți-vă, nașteți abundent pe pământ și înmulțiți-vă pe acesta.
8Și Dumnezeu i-a vorbit lui Noe și fiilor lui cu el, spunând:9Și eu, iată, întemeiez legământul meu cu voi și cu sămânța voastră după voi;10Și cu fiecare creatură vie care este cu voi, dintre păsări, dintre vite și dintre fiecare fiară a pământului cu voi, de la tot ceea ce iese afară din arcă, până la fiecare fiară a pământului.
11Și voi întemeia legământul meu cu voi și nici nu va mai fi toată făptura stârpită vreodată prin apele unui potop, nici nu va mai fi vreodată un potop să distrugă pământul.
12Și Dumnezeu a spus: Acesta este semnul legământului pe care îl fac între mine și voi și fiecare creatură vie care este cu voi, pentru generații pentru totdeauna:13Eu așez curcubeul meu în nor și acesta va fi ca semn al unui legământ între mine și pământ.
14Și se va întâmpla, când aduc un nor peste pământ, că se va vedea curcubeul în nor:15Și îmi voi aminti de legământul meu, care este între mine și voi și fiecare creatură vie a toată făptura; și apele nu vor mai deveni un potop ca să nimicească toată făptura.
16Și curcubeul va fi în nor și îl voi privi, ca să îmi amintesc de legământul veșnic dintre Dumnezeu și fiecare creatură vie, a toată făptura, care este pe pământ.
17Și Dumnezeu i-a spus lui Noe: Acesta este semnul legământului, pe care l-am întemeiat între mine și toată făptura care este pe pământ.18Și fiii lui Noe, care au ieșit din arcă, au fost Sem și Ham și Iafet; și Ham este tatăl lui Canaan.19Aceștia sunt cei trei fii ai lui Noe și din ei a fost acoperit întregul pământ.
20Și Noe a început a fi agricultor și a sădit o vie;21Și a băut din vin și s-a îmbătat și s-a dezgolit înăuntrul cortului său.
22Și Ham, tatăl lui Canaan, a văzut goliciunea tatălui său și a spus celor doi frați ai săi de afară.23Și Sem și Iafet au luat o haină și au pus-o peste amândoi umerii lor și au mers cu spatele și au acoperit goliciunea tatălui lor și fețele lor erau întoarse și nu au văzut goliciunea tatălui lor.
24Și Noe s-a trezit din beția vinului său și a cunoscut ceea ce fiul său mai tânăr i-a făcut.
25Și a spus: Blestemat fie Canaan, un servitor al servitorilor va fi el fraților săi.
26Și a spus: Binecuvântat fie DOMNUL Dumnezeul lui Sem; și Canaan va fi servitorul lui.27Dumnezeu va lărgi pe Iafet și va locui în corturile lui Sem și Canaan va fi servitorul lui.
28Și Noe a trăit după potop trei sute cincizeci de ani.29Și toate zilele lui Noe au fost nouă sute cincizeci de ani; și a murit.

MATEI 8

1Când a coborât el de pe munte, mari mulțimi l-au urmat.
2Și iată, un lepros a venit și i s-a închinat, spunând: Doamne, dacă voiești, mă poți curăți.3Și Isus întinzând mâna, l-a atins, spunând: Voiesc; fii curățit. Și îndată a fost curățită lepra lui.
4Și Isus i-a spus: Vezi să nu spui nimănui; ci du-te, arată-te preotului și oferă darul pe care Moise l-a poruncit ca mărturie pentru ei.
5Și pe când Isus intra în Capernaum, a venit la el un centurion, implorându-l,6Și spunând: Doamne, servitorul meu zace paralizat în casă, chinuit cumplit.7Și Isus i-a spus: Eu voi veni și îl voi vindeca.
8Și centurionul răspunzând a zis: Doamne, nu sunt demn să intri sub acoperișul meu, ci spune numai un cuvânt și servitorul meu va fi vindecat.9Fiindcă și eu sunt om sub autoritate, având sub mine soldați; și spun unuia: Du-te și se duce; și altuia: Vino și vine; și robului meu: Fă aceasta și face.
10Când a auzit Isus, s-a minunat și a spus celor ce îl urmau: Adevărat vă spun, nu am găsit așa o credință nici chiar în Israel.11Și vă spun că vor veni mulți de la răsărit și de la apus și se vor așeza cu Avraam și Isaac și Iacob în împărăția cerului.
12Dar copiii împărăției vor fi aruncați în întunericul de afară; acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților.
13Și Isus a spus centurionului: Du-te și ți se va face cum ai crezut. Și servitorul lui a fost vindecat în ora aceea.14Și când a ajuns Isus în casa lui Petru, a văzut pe soacra acestuia zăcând și cu febră.15Și i-a atins mâna și a lăsat-o febra; și s-a ridicat și le-a servit.
16Și când s-a înserat, au adus la el pe mulți posedați de draci; și a scos duhurile prin cuvânt și a vindecat pe toți bolnavii;17Ca să se împlinească ce fusese spus prin Isaia, profetul, care a zis: El însuși a luat neputințele noastre și a purtat bolile noastre.
18Și când a văzut Isus mulțimi mari în jurul lui, a poruncit să meargă de cealaltă parte.19Și un anume scrib a venit și i-a spus: Învățătorule, te voi urma oriunde ve merge.20Și Isus i-a spus: Vulpile au vizuini și păsările cerului cuiburi; dar Fiul omului nu are unde să își culce capul.
21Și un altul dintre discipolii săi i-a spus: Doamne, lasă-mă întâi să mă duc și să îl înmormântez pe tatăl meu.
22Dar Isus i-a spus: Urmează-mă! Și lasă morții să își înmormânteze morții.23Și după ce s-a îmbarcat într-o corabie, discipolii săi l-au urmat.24Și iată, s-a stârnit pe mare o furtună puternică încât corabia era acoperită de valuri, dar el dormea.
25Și discipolii lui au venit la el și l-au trezit, spunând: Doamne, salvează-ne, pierim.26Iar el le-a spus: De ce sunteți fricoși, puțin credincioșilor? Apoi ridicându-se, a mustrat vânturile și marea; și s-a făcut o liniște mare.27Iar oamenii se minunau, spunând: Ce fel de om este acesta, că până și vânturile și marea ascultă de el?
28Și când a ajuns el de partea cealaltă în ținutul Gherghesenilor, l-au întâmpinat doi posedați de draci, foarte periculoși, ieșind din morminte, încât nimeni nu era în stare să treacă pe acea cale.
29Și iată, strigau, spunând: Ce avem noi de a face cu tine, Isuse, Fiul lui Dumnezeu? Ai venit aici să ne chinuiești înainte de timp?30Și mai departe de ei era o turmă cu mulți porci păscând.
31Așa că dracii îl implorau, spunând: Dacă ne scoți din ei, lasă-ne să ne ducem în turma de porci.
32Și le-a spus: Duceți-vă. Și după ce au ieșit, s-au dus în turma de porci; și iată, toată turma de porci s-a aruncat furios în jos, pe râpă, în mare și au pierit în ape.33Și cei care îi pășteau au fugit; și, ducându-se în cetate au povestit tot și cele întâmplate cu cei posedați de draci.
34Și, iată, toată cetatea a ieșit să îl întâmpine pe Isus; și când l-au văzut, l-au implorat să plece din ținuturile lor.

EZRA 8

1Aceștia sunt acum mai marii părinților lor și aceasta estegenealogia celor care s-au urcat cu mine din Babilon, în timpuldomniei lui Artaxerxes, împăratul:
2Dintre fiii lui Fineas, Gherșom; dintre fiii lui Itamar, Daniel; dintre fiii lui David, Hatuș.
3Dintre fiii lui Șecania, dintre fiii lui Pareoș, Zaharia; și cu el erau numărați prin genealogia celor de parte bărbătească, o sută cincizeci.
4Dintre fiii lui Pahat-Moab, Elioenai, fiul lui Zerahia, și cu el două sute, de parte bărbătească.5Dintre fiii lui Șecania, fiul lui Iahaziel, și cu el trei sute, de parte bărbătească.6De asemenea dintre fiii lui Adin, Ebed, fiul lui Ionatan, și cu el cincizeci, de parte bărbătească.
7Și dintre fiii lui Elam, Isaia, fiul Ataliei, și cu el șaptezeci, de parte bărbătească.8Și dintre fiii lui Șefatia, Zebadia, fiul lui Mihail, și cu el optzeci, de parte bărbătească.9Dintre fiii lui Ioab, Obadia, fiul lui Iehiel, și cu el două sute optsprezece, de parte bărbătească.
10Și dintre fiii lui Șelomit, fiul lui Iosifia, și cu el o sută șaizeci, de parte bărbătească.
11Și dintre fiii lui Bebai, Zaharia, fiul lui Bebai, și cu el douăzeci și opt, de parte bărbătească.12Și dintre fiii lui Azgad, Iohanan, fiul lui Hacatan și cu el o sută zece, de parte bărbătească.
13Și dintre cei din urmă fii ai lui Adonicam, ale căror nume suntacestea: Elifelet, Ieiel și Șemaia și cu ei șaizeci, de parte bărbătească.14De asemenea dintre fiii lui Bigvai, Utai și Zabuda și cu ei șaptezeci, de parte bărbătească.
15Și i-am adunat la râul care curge spre Ahava; și acolo am locuit trei zile în corturi; și am privit asupra poporului și preoților și nu am găsit acolo pe niciunul dintre fiii lui Levi.
16Atunci am trimis după Eliezer, după Ariel, după Șemaia și după Elnatan și după Iarib și după Elnatan și după Natan și după Zaharia și după Meșulam, bărbați de seama; de asemenea după Ioiarib și după Elnatan, oameni ai priceperii.
17Și i-am trimis cu poruncă la Ido mai marele din locul Casifia și le-am spus ce ar trebui să îi spună lui Ido și fraților săi netinimii, din locul Casifia, ca să ne aducă servitori pentru casa Dumnezeului nostru.
18Și prin mâna cea bună a Dumnezeului nostru peste noi ei ne-au adus pe un om al înțelegerii dintre fiii lui Mahli, fiul lui Levi, fiul lui Israel; și pe Șerebia, cu fiii săi și cu frații săi, optsprezece;
19Și pe Hașabia și cu el pe Isaia dintre fiii lui Merari, frații săi și fiii lor, douăzeci;20De asemenea dintre netinimi, pe care David și prinții îi rânduiseră pentru serviciul leviților, două sute douăzeci de netinimi; toți au fost numiți pe nume.
21Atunci eu am proclamat un post acolo, la râul Ahava, ca să ne chinuim înaintea Dumnezeului nostru, pentru a căuta la el o cale dreaptă pentru noi și pentru micuții noștri și pentru toată averea noastră.
22Pentru că mi-era rușine să cer de la împărat o ceată înarmată de soldați și de călăreți, pentru a ne ajuta pe cale împotriva dușmanului; deoarece noi vorbisem împăratului, spunând: Mâna Dumnezeului nostru este spre bine peste toți aceia care îl caută; dar puterea lui și furia lui sunt împotriva tuturor celor care îl părăsesc.
23Astfel că am postit și l-am implorat pe Dumnezeul nostru pentru aceasta; și el a fost înduplecat de noi.24Atunci am despărțit doisprezece dintre mai marii preoților: pe Șerebia, pe Hașabia și pe zece dintre frații lor cu ei,
25Și le-am cântărit argintul și aurul și vasele, ofranda pentru casa Dumnezeului nostru, pe care împăratul și sfătuitorii săi și domnii săi și tot Israelul acolo prezent, îl oferiseră;
26Am cântărit în mâna lor șase sute cincizeci de talanți de argint și o sută de talanți de vase de argint și o sută de talanți de aur;27De asemenea douăzeci de oale de aur de o mie de drahme; și două vase de aramă fină, prețioasă ca aurul.28Și le-am spus: Voi sunteți sfinți pentru DOMNUL; vasele de asemenea sunt sfinte; și argintul și aurul sunt un dar de bunăvoie pentru DOMNUL Dumnezeul părinților voștri.29Vegheați și păziți-le, până le veți cântări înaintea mai marilor preoților și ai leviților și înaintea mai marilor dintre părinții lui Israel, la Ierusalim, în camerele casei DOMNULUI.
30Astfel, preoții și leviții au luat greutatea argintului și a aurului și a vaselor, pentru a le aduce la Ierusalim în casa Dumnezeului nostru.31Apoi noi am plecat de la râul Ahava în a douăsprezecea zi a lunii întâi, pentru a merge la Ierusalim; și mâna Dumnezeului nostru era peste noi și ne-a scăpat din mâna dușmanului și a celor care pândeau pe cale.32Și am ajuns la Ierusalim și am rămas acolo trei zile.
33Și în ziua a patra au fost cântărite argintul și aurul și vasele în casa Dumnezeului nostru prin mâna lui Meremot fiul preotului Urie; și cu el era Eleazar, fiul lui Fineas; și cu ei era Iozabad, fiul lui Ieșua și Noadia, fiul lui Binui, toți leviți;34După numărul și după greutatea fiecăreia; și toată greutatea a fost scrisă în acel timp.
35  De asemenea copiii acelora care fuseseră duși, care ieșiseră din captivitate au oferit ofrande arse Dumnezeului lui Israel, doisprezece tauri pentru tot Israelul, nouăzeci și șase de berbeci, șaptezeci și șapte de miei, doisprezece țapi ca ofrandă pentru păcat: toată aceasta era o ofrandă arsă DOMNULUI.
36Și împuternicirile împăratului le-au dat căpeteniilor împăratului și guvernatorilor de partea aceasta a râului; și ei au sprijinit pe popor și casa lui Dumnezeu.

Deixe o seu comentário

Ou preencha o formulário abaixo.

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *